Co nabízím

PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAXE BRNO

Ve své praxi pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Hlavní zaměření:

Psychoanalytická psychoterapie dětí i dospělých (se zaměřením na úzkostné a depresvivní poruchy, psychosomatické obtíže,  traumatizace, poruchy sexuálních funkcí  a vztahové problémy u dospělých, aj.)

Diagnostika v celém rozsahu duševních poruch dle Mezinárodní klasifikace nemocí, vyšetření intelektu, neurologických funkcí, osobnosti apod.

Diagnostika poruch autistického spektra (PAS) u dětí i dospělých

Poradenství ( v oblasti PAS, výchovných problémů u dětí, strachy a somatizace u dětí, psychosomatické obtíže, sebepoškozování u adolescentů a obecně problémy v adolescenci, agresivita, problémy v sociální oblasti, problémy v oblasti sexuality apod.)

Poradenství

Dle přání klienta.

Psychodiagnostické služby

Posouzení osobnosti, zhodnocení úrovně intelektových funkcí, diferenciální diagnostika v rámci posuzování duševní poruchy.

Psychoanalytická psychoterapie individuální

Co je to psychoanalytická psychoterapie
Psychoanalytická psychoterapie je léčbou pacienta prostřednictvím porozumění. Odehrává se uvnitř vztahu mezi pacientem a terapeutem, který naslouchá tomu, co pacient říká a je vnímavý k tomu, co se ve vztahu mezi nimi odehrává. Pacient je povzbuzován k tomu, aby svůj čas využil k reflexi. Má sdělovat všechno, co se objeví v jeho mysli. Mohou to být pocity, myšlenky, vzpomínky, sny. Terapeut naslouchá a snaží se pacientovi pomoci nalézt smysl jeho pocitů, myšlenek a chování. Důležitou částí psychoanalytické psychoterapie je snaha porozumět různým stránkám vztahu mezi pacientem a terapeutem. S prohlubujícím se vztahem s terapeutem může pacient objevovat nové náhledy na sebe.

Základem psychoanalytické psychoterapie je psychoanalýza, tj. Freudova metoda a teorie a jejich pozdější vývoj a aplikace. Předpokládá, že symptomy mají svůj psychologický smysl a jsou zařaditelné do životního kontextu každého jednotlivce, a že potíže v meziosobních vztazích mají často své kořeny v minulé zkušenosti s druhými lidmi. Psychoterapie nabízí možnost tyto dřívější vzory prožívání a chování nově opakovat, reflektovat je a porozumět jim způsobem, který umožňuje změnu.
Psychoanalytický psychoterapeut věří, že je lépe vzdát se dávání rad nebo poučení, i v případě, že o ně pacient sám žádá. Nekárá, nemoralizuje ani nechválí. Terapeut se snaží vytvořit pro pacienta takovou situaci, ve které všechno, co říká a prožívá, může být svobodně a plně zkoumáno, aniž by k tomu terapeut zaujímal předem daný postoj, který by uspokojoval pacienta nebo terapeuta, čímž by celé léčení ztratilo účinnost. Terapeut nepředkládá své vlastní návrhy, které by říkaly, co je pro pacienta nejlepší. Psychoanalytický psychoterapeut nenabízí ani žádné „techniky“ nebo „cvičení“ jako prostředky terapie, ale preferuje mluvení, přemýšlení a volné naslouchání. Užití této metody vytváří prostor pro hluboký emocionální kontakt a sebepoznání. Setkání jsou pravidelná a častá, aby poskytla dostatečnou kontinuitu a podporu.

Komu je psychoanalytická psychoterapie určená
Mnoho lidí v určité fázi života zakouší úzkost a depresi a potřebuje se vyrovnat s bolestí, zklamáním či nespokojeností nebo jinými nepříjemnými emocionálními stavy. Často to vyřeší sám bez cizí pomoci. Někdy ale psychické obtíže přetrvávají a způsobují mu nepohodu doma nebo v práci. Může to být zapříčiněno tím, že v současných obtížích ožívají ty minulé zkušenosti, které si člověk běžně neuvědomuje, které však významně určovaly a určují jeho život. Psychoanalytická psychoterapie umožňuje člověku porozumět těmto skrytým stránkám sebe samotného a přispívá k navození procesu osobnostní změny